Đắk Lắk: Tạm hoãn thi công chức với những cán bộ có thâm niên làm công chức hàng chục năm