Đắk Lắk: Khó khăn trong công tác củng cố hệ thống lưới điện nông thôn ở M'Đrắk