Đại học Yersin Đà Lạt: Tuyển sinh khoảng 850 chỉ tiêu năm học 2018 - 2019