Đại học Huế: Kỷ luật cảnh cáo một trưởng khoa cố ý làm trái