Đại giảng đường 2.000 tấn được "thần đèn" nâng cao 3m như thế nào?