Đại gia Việt mua ngân hàng, hãng ô tô của Mỹ là ai?