Đại gia thân bại danh liệt; thanh niên dùng súng nhựa cướp ngân hàng