Đại gia cõng bao tải tiền, đổi ô tô tiền tỷ mua 4 cây mộc hương trăm tuổi