Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà