Đại diện khách sạn nói lý về vỉa hè, ông Hải quyết 'Tôi không cho'