Đại biểu Quốc hội: Thiệt hại do tham nhũng gần 60.000 tỷ đồng, thu hồi chưa được 10%