Đại biểu Dương Trung Quốc: 'Ông Lê Đình Kình có thể tự gãy chân không?'