Đặc sản vải thiều bay tới 30 quốc gia, mang về gần 5.800 tỷ