Đã yêu cầu Youtube gỡ bỏ gần 5.000 clip xâm hại lợi ích của Đảng, Nhà nước và người dân

12/1,166