Đã tìm thấy vật lạ phát nổ làm 4 học sinh ở Thái Nguyên trọng thương