Đà Nẵng đưa ứng dụng cách mạng 4.0 vào giám sát cán bộ

12/1,104