Đà Nẵng có trạm sạc điện nhanh cho ô tô đầu tiên tại Việt Nam

13/1,240