Đà Nẵng cho vay tới 10 tỷ đồng/dự án nông nghiêp công nghệ cao