Đà Lạt: Làm rõ có hay không việc dùng roi điện tấn công du khách?

134/1,251