Đà Lạt: Đưa Dinh I vào hoạt động khai thác du lịch