Đà Lạt: "Ám ảnh" con đường vào thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm