Đã có chủ đầu tư vào Dự án Buôn văn hóa dân tộc Tây Nguyên