Cứu người khỏi thảm họa, Bầu Đức đón tin may mắn ngàn tỷ