Cướp được 60 nghìn, cháu nhẫn tâm giết thím để bịt đầu mối