Cưỡng hiếp và "chôn xác nạn nhân" tại trung tâm bảo trợ