Cuộc sống người Tây Nguyên năm 1967 qua ảnh của cựu binh Mỹ