Cuộc sống của 20 triệu người ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới