Cước điện thoại lên đến hơn 1,1 tỷ đồng một tháng

21/1,552