Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Những cảnh báo với Việt Nam