Cùng một trang thiết bị y tế, vẫn vênh vài chục triệu giữa các bệnh viện