Cục phó nói 'không phổ biến luật bồi thường oan sai’ là giả