Cụ ông mất gần 2 tỉ đồng sau khi nói chuyện với người lạ