Cụ ông 70 tuổi nhảy từ tầng 9 bệnh viện xuống tử vong

18/0,410