Cứ nói 'tôi xin chịu trách nhiệm' rồi huề cả làng!