Cử nhân phải đốt bằng, công chức yếu kém vẫn "yên vị" lĩnh lương!