Cứ 10 khách quốc tế đến Việt Nam thì có 3 người từ Trung Quốc