Công ty sản xuất thuốc ung thư từ than tre có chi nhánh tại Gia Lai