Công ty may bị cháy được bồi thường 18 triệu USD lại xảy ra hỏa hoạn