Công ty đường sắt Nhật Bản xin lỗi người dân vì cho tàu rời ga sớm hơn dự định tận... 20 giây

20/0,996