Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Nửa thế kỷ "đầu độc" sông Hồng