Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai dây dưa không trả nợ