Công ty bị tố lừa 15.000 tỷ đồng mới chỉ đóng 1,5 triệu đồng tiền thuế