Công trình vừa sử dụng ở Huế tan nát sau lũ: Chủ đầu tư lên tiếng

12/1,241