Công trình hơn 18 tỷ tan nát sau lũ, dân nghi làm dối