Công tác cứu trợ vụ vỡ đập thủy điện tại Lào: Ấm tình người trong hoạn nạn

13/3,210