Công nhận mại dâm là một nghề: 'Không lẽ lại thành lập trường đào tạo mại dâm?'