Công nghệ dịch thuật sẽ góp phần giúp các cơ quan nghiên cứu đối ngoại hoạt động hiệu quả hơn