Công khai tài sản lãnh đạo, chấm dứt đồn đoán biệt phủ đứng tên ai?