Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ