Công bố mẫu tiền xu kỷ niệm 30 năm Nhật hoàng lên ngôi